JLPT

ระบบสมัคร Online ยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้

โปรดอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนซื้อใบสมัครหรือสมัครสอบ

1. หากคณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นพิจารณาว่าไม่สามารถจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น โดยจะประกาศให้ทราบทางช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่งและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้ง เรื่องการยกเลิกดังกล่าวให้ผู้สมัครสอบรับทราบตามช่องทางติดต่อที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

2. ในวันสอบอาจจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การยื่นผลตรวจ ATK หรือ  RT-PCR เป็นต้น ทั้งนี้ จะประกาศรายละเอียดมาตรการให้ทราบก่อนวันสอบล่วงหน้า 1 เดือนทีช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

3. ในการสอบเดือนธันวาคม 2565 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาการฟัง” ในระดับ N1

 

วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-คำศัพท์-ไวยากรณ์) การอ่าน

วิชาการฟัง

N1

110 นาที

60 นาที  >>>  55 นาที

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

 

JLPT Online December 2022

The Japanese-Language Proficiency Test in 2022 ( December )

2022年第2回日本語能力試験

OPEN : วันที่ 1 สิงหาคม 2565  (เริ่มเวลา 09.00 น.) 

CLOSE : วันที่ 29 สิงหาคม 2565  (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

สมัครวันสุดท้าย วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ชำระค่าสมัครไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

 หลังจากปิดรับสมัครห้ามชำระเงินโดยเด็ดขาด หากชำระเข้ามาทางสมาคมฯ จะไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

 ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ  :  วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565    

จำนวนรับสมัคร :  

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : ไม่จำกัดจำนวน

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : ไม่จำกัดจำนวน

ศูนย์สอบสงขลา  :

        ระดับ N1 = 10 คน (ด้วยตัวเอง,ไปรษณีย์ 3 คน และ ออนไลน์ 7 คน)

        ระดับ N2 = 38 คน (ด้วยตัวเอง,ไปรษณีย์ 10 คน และ ออนไลน์ 28 คน)

        ระดับ N3 = 130 คน (ด้วยตัวเอง,ไปรษณีย์ 60 คน และ ออนไลน์ 70 คน)  

        ระดับ N4 = 141 คน คน (ด้วยตัวเอง,ไปรษณีย์ 61 คน และ ออนไลน์ 80 คน)

        ระดับ N5 = 429 คน คน (ด้วยตัวเอง,ไปรษณีย์ 209 คน และ ออนไลน์ 220 คน)

(ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

ศูนย์สอบขอนแก่น :      

        ระดับ N1 = 50 คน                ระดับ N2 = 234 คน

        ระดับ N3 = 350 คน               ระดับ N4 = 284 คน

        ระดับ N5 = 350 คน    

(ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

ศูนย์สอบอุบลราชธานี :

        ระดับ N1 = 30 คน                ระดับ N2 = 50 คน

        ระดับ N3 = 210 คน               ระดับ N4 = 100 คน

        ระดับ N5 = 210 คน

(ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

สถานที่สอบ :

- ศูนย์สอบกรุงเทพฯ :     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

- ศูนย์สอบเชียงใหม่ :      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ศูนย์สอบสงขลา :        มหาวิทยาลัยทักษิณ

- ศูนย์สอบขอนแก่น :     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ศูนย์สอบอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารในการรับสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น (ไม่มีลวดลาย) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) scan ให้พอดีกับภาพ

2. Scan สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนาเอกสารรูปถ่ายให้ชัดเจน

(ขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ทั้ง 2 ข้อ ด้วยความละเอียดไม่เกิน 300 kb เป็น jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

การชำระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบนำฝากชำระค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) จากระบบ สามารถชำระค่าสมัครสอบ โดยการสแกน Barcode หรือ QR code ที่ปรากฏในใบนำฝาก และชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร)

ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  App ธนาคาร SCB  , Easy Net SCB, 

หรือ App มือถือธนาคารอื่นๆ ที่สามารถยิง Barcode และ QR code ได้

ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode และ QR code)

***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร***

เมื่อชำระค่าสมัครแล้วไม่ต้องแจ้งกลับ

***ชำระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ (ไม่มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้)****

สมัครวันสุดท้าย วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ชำระค่าสมัครไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

 หลังจากปิดรับสมัครห้ามชำระเงินโดยเด็ดขาด หากชำระเข้ามาทางสมาคมฯ จะไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

  (ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ระบบจำเป็นต้องทราบ รหัส Ref 1 และ Ref 2 เพราะระบบจะไม่ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครท่านใด)

การ Print ใบชำระเงินที่สมบูรณ์  ในใบชำระเงิน (Pay-in) ต้องมีทั้ง Barcode และ QR Code คู่กันอยู่ในใบชำระเงิน

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox, กล่องจดหมาย ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ, จดหมายขยะ และเมื่อได้รับแล้ว ขอให้พิมพ์ (print)หรือ save ไว้ และนำเอกสารมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน ***หลังชำระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ทาง e-mail ภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ*** (ถ้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ :

*ขอให้สมัครสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

*ผู้สมัครสอบกรุณากรอกเอกสารการสมัครสอบด้วยตนเอง

*สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบก่อนกดยืนยันการส่งใบสมัคร

*เมื่อกดยืนยันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

*เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครแล้ว ขอให้หมั่นตรวจสอบ e-mail อย่างสม่ำเสมอ ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ (หลังจาก 10 วันไม่มีการส่งให้อีกครั้งจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

*คู่มือการสมัครสามารถ download เพื่อศึกษาและควบคู่ไปกับการสมัครได้

*สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

*ก่อนวันสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

*ในวันสอบไม่รับดูเอกสารและหลักฐานทางมือถือ

*ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ เมื่อสมัครออนไลน์กรุณาโทรแจ้งกลับศูนย์สอบเพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม ทางศูนย์จะได้เตรียมจัดการสอบตามเอกสารที่แจ้ง

ติดต่อศูนย์สอบ JLPT

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. 02-357-1241/-5  www.ojsat.or.th

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาเชียงใหม่ โทร. (053) 272-331

ศูนย์สอบสงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. (074) 317-600 ต่อ 1107

ศูนย์สอบขอนแก่น : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. โทร. (043) 203-469

ศูนย์สอบอุบลราชธานี : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. (045) 353-038